Algemeen

Om te beginnen: mocht je na het lezen van alle informatie nadere toelichting wensen, dan kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden jouw vragen graag en vakkundig!

 

Optie

Voordat je definitief beslist, kun je een optie op een woning (bouwnummer) vragen. In overleg wordt dan een termijn afgesproken waarbinnen de woning voor jou wordt gereserveerd en dus niet aan een ander kan worden verkocht. Tevens wordt er een eerste afspraak ingepland.

 

Vrij op naam

De op de prijslijst vermelde woningprijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), tenzij anders is vermeld. ‘Vrij op naam’ wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die komen kijken bij de totstandkoming van een woning, in de prijs van de woning zijn begrepen:

• Grondkosten

• Bouwkosten

• Centrale verwarming en warmwaterapparatuur

• Architecten- en constructeurshonorarium en overige adviseurs

• Notarishonorarium t.b.v. leveringsakte

• BTW (thans 21%; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)

• Kadastrale uitmeting en inmeting en inschrijving

• Omgevingsvergunning/gemeenteleges

• Aansluitkosten water, riool en elektriciteit

• Kosten garantieregeling

• Verkoop- en bemiddelingskosten

De kosten voor de financiering van jouw woning zijn niet in de prijs van de woning opgenomen:

• Notariskosten inzake de hypotheekakte

• Advieskosten hypotheek

• Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

• Renteverlies tijdens de bouw (rente over vervallen maar nog niet betaalde termijnen)

Overige kosten die buiten de prijs van de woning vallen zijn:

• Kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet

• Aansluitkosten op het telefoonnet

• Keukeninrichting

• Aanvraagkosten energielevering

Prijsstijgingen

De overeengekomen prijs van de woning staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Loon-  en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

 

Gescheiden koop en aanneming

Bij aankoop van een woning worden er twee overeenkomsten ter ondertekening aan jou voorgelegd.  De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen jou en ZeemanVastgoed. De tweede is de aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen jou en de aannemer.

Je dient je derhalve te realiseren, dat ZeemanVastgoed geen partij is bij de aannemingsovereenkomst en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de aannemingsovereenkomst.

De overeenkomsten als hiervoor bedoeld krijg je na het eerste gesprek digitaal toegestuurd van de makelaar, zodat je deze thuis rustig door kunt lezen alvorens je overgaat tot aankoop.

 

Het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verplicht je je tot het betalen van de koopprijs. Met de mede-ondertekening verplichten ZeemanVastgoed respectievelijk de aannemer zich tot levering van de grond respectievelijk de bouw van de woning, behoudens de in de beide overeenkomsten vermelde ontbindende resp. opschortende voorwaarden. Nadat de beide overeenkomsten door de betreffende partijen zijn ondertekend, ontvang je daarvan een kopie. De originele exemplaren worden naar de notaris gezonden, die vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

 

Wat betaal je wanneer?

De koopprijs is verdeeld in een koopsom voor de grond en in een aanneemsom voor de te bouwen woning. Als je naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht terwijl de bouw nog niet is begonnen, betaal je alleen de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt je vervolgens  in termijnen. Als na de start van de bouw een bepaald vooraf overeengekomen punt wordt bereikt, ontvangt je een factuur, die binnen twee weken overgemaakt dient te worden. Je kunt de betaling regelen door de originele factuur te ondertekenen en door te sturen naar jou financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de financier zorg dragen voor betaling.

Als je een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst hebt getekend en na de start van de bouw naar de notaris gaat, betaal je bij eigendomsoverdracht de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen aan jou zijn geleverd, worden de termijnen aan je gefactureerd zoals hierboven beschreven.

Na ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst krijg je een factuur voor de reeds verschuldigde termijnen. Indien je over ‘eigen geld’ beschikt, betaal je de factuur zelf. Heb je geen ‘eigen geld’ en is de hypotheekakte nog niet gepasseerd, dan krijg je automatisch uitstel van betaling, zoals ook in de overeenkomsten staat. Over de vervallen maar nog niet betaalde termijnen wordt dan de overeengekomen bouwrente berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met je wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

Vanaf de transportdatum betaal je hypotheekrente tijdens de bouw. De rente wordt berekend over jouw netto hypotheekbedrag: dat is de hoofdsom van jouw hypotheek minus het nog beschikbare bedrag van jouw (bouw)depot.

De aannemer heeft de termijnbetalingen overgedragen aan ZeemanVastgoed, dat betekent dat je voor de termijnen een factuur ontvangt van ZeemanVastgoed (dit heet ‘bevrijdend betalen’).

 

Eigendomsoverdracht bij de notaris

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van juridische levering’  bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste transportdatum vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris je een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven.

Dat bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals:

• (Bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum

• Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte

• Afsluitkosten van de hypotheek

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Als dat niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen of moeten worden zeker gesteld door bijvoorbeeld  een overbruggingskrediet. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

 

Toelichting meer-/minderwerk c.q. woonwensen

Voor de start van de bouw wordt tijdens een kopersvergadering of in een individueel gesprek de gewenste meer-/minderwerk doorgenomen. Tijdens een kopersvergadering ontmoet je o.a. de andere kopers, de uitvoerder van de aannemer en de coördinator voor het meer-/minderwerk. Ook wordt het te gebruiken materiaal aangegeven, het bouwproces uitgelegd, de procedure voor het meer-/minderwerk verwoord. Ook de tekeningen, de bouw en de bouwplanning komen aan bod. Tenslotte worden jouw persoonlijke woonwensen doorgenomen en aan de hand van de eerder aan jou verstrekte meer- en minderwerklijst. Bij een individueel gesprek wordt e.e.a. mondeling toegelicht over het bouwproces en worden natuurlijk jouw wensen aan de hand van de eerder aan jou verstrekte meer- en minderwerklijst bepaald.

 

Oplevering

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop jouw woning naar verwachting klaar zal zijn voor bewoning. In de door jou getekende aannemingsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van jouw woning mag duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer om niet kan worden gewerkt gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines. De algemeen erkende, door de overheid of collectieve arbeidsovereenkomst in de bouw  voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen worden niet beschouwd  als werkdagen. De opleveringsprognose is derhalve mede-afhankelijk van overmachtsituaties en kan dus vertraging oplopen.

Als de woning gereed is, wordt deze aan jou overgedragen, mits door jou aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Bij oplevering wordt aan jou, nadat de woning is opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) ter ondertekening aangeboden. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld.

 

Onderhoudstermijn

Uiterlijk elf weken na de oplevering (na afloop van de onderhoudstermijn) kunt je jouw herstelpunten vanuit de onderhoudstermijn via een formulier insturen naar de aannemer.

Lagere energiekosten, meer wooncomfort, minder CO2-uitstoot

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De negentien woningen in Molenweid worden al gasloos uitgevoerd. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard bouwconcept worden huizen al voorzien van optimale isolatie, slimme temperatuurregeling, balansventilatie en lage temperatuurverwarming. Hierdoor is de woning ook meteen klaar voor aansluiting van andere duurzame installaties. Uiteraard konden deze extra opties, waaronder zonnepanelen en warmteterugwinning, ook direct worden toegepast.

 

Gasrekening verleden tijd

In Molenweid hebben wij onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid gebundeld waardoor de woningen klaar zijn voor een schone toekomst. Naast alle eerder genoemde maatregelen worden deze woningen voorzien van een luchtwarmtepomp en een aantal zonnepanelen. Je gaat dus geen gas verbruiken, maar stroom. Dit wek je gedeeltelijk zelf op, terwijl de gasnota verleden tijd is.

Tip: Bij lage temperatuurverwarming warmt jouw woning langzamer op dan met radiatoren. Hou daarom de stand van de thermostaat zo constant mogelijk.

 

Gemiddelde besparingen

Waar een gemiddeld gezin in een goed geïsoleerde woning per jaar zo’n € 840,- kwijt is aan gas voor verwarming en warm water (1.050 m3), ben je op jaarbasis € 110,- tot € 290,- goedkoper uit (o.b.v. prijspeil 1 januari 2019). Het koken vraagt slechts een klein deel van het totale energieverbruik. Een gasfornuis verbruikt op jaarbasis gemiddeld 37 m3 gas en een inductiekookplaat 175 kWh.*

 

* Informatie op deze pagina is afkomstig van de website www.energiebesparendoejenu.nl van de Rijksoverheid. Hier kun je tevens terecht voor meer informatie.


 

Duurzaam: nu én in de toekomst!

Nederland heeft, net als veel andere landen in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere manieren verwarmen. Zonder gas dus.

De woningen worden uitgevoerd met luxe sanitair uit de Duravit D-Code serie, kwalitatief hoogwaardig sanitair met een tijdloos design.

 

Closetcombinatie
• verglaasd wandcloset met Grohe inbouwreservoir met spoelonderbreking
• zitting met deksel

 

Douche
• Grohe Costa douchemeng-kraan zonder omstel
• Grohe glijstangcombinatie met waterbesparende handdouche Wastafel
• verglaasde kristalporseleinen wastafel
• Grohe Costa wastafelmeng-kraan met hoge uitloop
• wandafvoer en sifon

De afbeeldingen van sanitair en tegelwerk betreffen showroomop-stellingen en geven niet de situatie in jouw nieuwe woning weer.

Hoe werkt het precies, als je een nieuwbouwhuis wilt kopen? Waar moet je op letten? En waarom zou je eigenlijk voor nieuwbouw kiezen? Op deze en talrijke andere vragen geeft de website Bewust Nieuwbouw antwoord.

Op Bewust Nieuwbouw vind je de voordelen van een nieuwbouw huis en een stappenplan om je door het proces te loodsen van oriënteren tot en met wonen. Ook biedt de site antwoorden op allerlei vragen over bijvoorbeeld wie doet wat, garantie, financiering, nieuws over nieuwe wetgeving en technieken in nieuwe huizen. En je kunt er verhalen lezen van mensen zoals jij. Wat zijn hun ervaringen met het kopen van een nieuwbouwhuis?

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op www.bewustnieuwbouw.nl.

Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woning-corporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Zij werken, kortom, aan een prettige leefomgeving.

 

Kijk voor meer informatie op www.bewustnieuwbouw.nl.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

 

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

 

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als je een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor jou o.a. het volgende:

• gaat jouw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van jouw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg je een financiële schadeloosstelling.

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen jou als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

 

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in jouw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborg-regeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

 

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

 

Onderhoudsadvies

Voor het gebruik en onderhoud van jouw woning ontvang je een door Woningborg opgesteld advies. Hierin staan een aantal belangrijke bouwtechnische aspecten en aandachtspunten met betrekking tot aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud van de woning.

 

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument

Jouw woning wordt onder het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) gebouwd. Woningborg Toetsing en Toezicht B.V. borgt door onafhankelijke toetsing en toezicht de kwaliteit van jouw woning.